1- هزار یک شب جنوبی حوص نحئی روبروی کوچه 8 فروشگاه چیکا

2- بلوار جمهوری هزار یک شب جنوبی نبش کوچه 1