1- آرامگاه بوعلی ابتدای خیابان پاستور فروشگاه کندو

2- خیابان سعدیه پائین برج تجاری سعیدیه واحد 415 مزون فاخته