1- بلوتر مدرس نبش مدرس 13 خانه مد پرنسس

2- خیابان کاشانی چهار راه فرهنگ مجتمع دالان طبقه همکف پلاک 226