1- خیابان جی چهار راه لاهور فروشگاه باران

2- میدان انقلاب پاساژ انقلاب فروشگاه ال سی

3- خیابان خاقانی روبروی کوچه 11 فروشگاه تی 2

4- نظر شرقی فروشگاه ماتینا