1- میدان شریعتی مجتمع الماس شهر طبقه اول برشکا

2 – میدان شریعتی به سمت ایستگاه سرعین روبروی بانک سرمایه فروشگاه ماه نی